0
  •  x 
A kosár üres

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató és szabályzat célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett https://thaifoodexpress.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat illetve ott regisztrálókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja továbbá, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről azon ügyfeleket, üzleti partnereket, akik közvetlenül telefonon vagy e-mailben veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatásait, illetőleg vele szerződéses kapcsolatot létesítenek („Érintett”).

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi, valamint bárki számára hozzáférhető, arról másolat kérhető az Adatkezelő Siriluk Kft., 1182 Budapest, Bója u. 10. cím alatt található székhelyén.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1. Az adatkezelő adatai
Név: THAI FOOD EXPRESS, Siriluk Kft.
Web: thaifoodexpress.hu
Telefon: +36 70 2232914
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Levelezési cím: 1182 Budapest, Bója u. 10.

2. Adatfeldolgozásra jogosultak
Nincs adattovábbítás.
Név: THAI FOOD EXPRESS, Siriluk Kft.
Web: thaifoodexpress.hu
Telefon: +36 70 2232914
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Levelezési cím: 1182 Budapest, Bója u. 10.

3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük
• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)

4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2. Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

4.3. Adattakarékosság
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4. Pontosság
Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.
Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

4.5. Korlátozott tárolhatóság
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6. Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. A szerverek jelszóval védettek, azokhoz kizárólag a rendszergazda férhet hozzá.

A fentiektől függetlenül azonban az Érintett tartozik felelősséggel a regisztrációt követően saját fiókjáért, és az azzal illetve abban végrehajtott összes műveletért, így többek között az Érintett nevéhez tartozó jelszavának megfelelő szintű védelméért, illetve annak más harmadik személy részére történő kiadásáért.

5. Adatkezelés
A GDPR 13. cikke alapján az alábbi áttekinthető táblázatban tájékoztatjuk az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről adatkezelési célonként, jogalaponként, továbbá tájékoztatjuk az adatok megismerésére jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról:

Adatkezelési célok Adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái Kezelt adatok köre Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? Adatkezelés időtartama Adattovábbítás
1. Regisztráció ügyfél-account létrehozása céljából az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont honlapon regisztráló ügyfelek Név
Felhasználónév
E-mail cím
Jelszó vezetőség, rendszergazda Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Tárhelyszolgáltató
2. Feltett kérdés megválaszolása, tájékoztatás az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont E-mailben kérdező, tájékoztatást, ajánlatot kérő ügyfelek Név, e-mail cím, e-mailben szereplő adatok vezetőség, vállalkozási, valamint kereskedelmi divízió munkavállalói A kommunikáció befejezésével az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll). Nincs.
3. Számviteli bizonylat kiállítása jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges* - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Megrendelést leadó ügyfelek Számlázási név
Számlázási cím
Adószám vezetőség,
könyvelő,
titkárság A számla kiállításától számított 8 év Könyvvizsgáló
4. Megrendelés, szolgáltatás teljesítése, kiszállítás szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont Megrendelést leadó ügyfelek Név
Szállítási Cím vezetőség, vállalkozási, kereskedelmi divízió munkavállalói, kiszállításban résztvevő munkavállaló A szerződés megszűnését követő 5 év.
5. Kapcsolattartás a megrendelés, szolgáltatás teljesítése érdekében szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont Megrendelést leadó ügyfelek által kapcsolattartásra kijelölt személyek Név Telefon-szám
E-mail vezetőség, vállalkozási, kereskedelmi divízió munkavállalói A szerződés megszűnését követő 5 év.
6. Hírlevél küldés az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló ügyfelek Név E-mail cím vezetőség, kereskedelmi divízió munkavállalói Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.
7. Telemarketing, marketing célú kapcsolattartás, ügyfélgondozás az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló ügyfelek Név, telefonszám, e-mail vezetőség, kereskedelmi divízió munkavállalói Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Nincs adattovábbítás.
8. Papíralapú reklámanyagok, prospektusok küldése az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló ügyfelek Név, Postacím vezetőség,
kereskedelmi divízió munkavállalói Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. Nincs adattovábbítás.
9. Panaszkezelés, szavatossági igények kivizsgálása jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges** - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont panaszt, szavatossági kifogást előterjesztő ügyfél a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása illetve visszavét esetén a termék adatai. vezetőség, vállalkozási, és a kereskedelmi divízió munkavállalói A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. Nincs adattovábbítás.

* az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §
** a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
1. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud regisztrálni, és rendelést leadni a Honlapon keresztül
2. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud üzenetet küldeni az Adatkezelőnek
3. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud névre szóló számlát kapni
4. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel, illetve a terméket nem tudja kiszállítani az Adatkezelő
5. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel
6. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem fog értesülni az aktuális kedvezményekről, ajánlatokról
7. pontban foglalt adatkezelési célnál - nem fog értesülni az aktuális kedvezményekről, ajánlatokról
8. pontban foglalt adatkezelési célnál – nem fog értesülni az aktuális kedvezményekről, ajánlatokról
9. pontban foglalt adatkezelési célnál - nem tudja érvényesíteni szavatossági igényét
Figyelem!
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulását a Honlapon „checkboxok” kipipálásával adhatja meg a személyes adatainak megadásakor, adatkezelési célonként (pl: Regisztrációnál, Megrendelésnél).
Amennyiben a személyes adatok megadása nem a Honlapon keresztül történik (e-mailben, személyesen, telefonon, üzletkötőnek), a hozzájárulását külön e-mailben megküldött linkre kattintva, az ott található „checkboxok” kipipálásával, vagy külön nyilatkozatban e-mailben, vagy papíralapon adhatja meg adatkezelési célonként. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben e-mailben első alkalommal veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, tájékoztatást, információt kér a megrendelést megelőzően a termékkel, illetőleg az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatban, az Adatkezelő az e-mailben szereplő személyes adatait megismeri. Tájékoztatjuk, hogy az adatai kezeléshez ez esetben az üzenet megküldésével hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását jelen Tájékoztató 9. pontjában foglaltak szerint bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 7.3. pont).

6. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

A Honlap látogatása során az alábbi sütik kerülnek alkalmazásra:

Süti neve Ki helyezi el? Milyen adatokhoz fér hozzá? Élettartama Funkció
_ga külső szolgáltató Az oldalmegjelenítéshez szükséges stíluselemekhez 2 év A felhasználók megkülönböztetésére szolgál (Google Analytics)
_gid külső szolgáltató Az oldalmegjelenítéshez szükséges stíluselemekhez 24 óra A felhasználók megkülönböztetésére szolgál (Google Analytics)
_gat külső szolgáltató Az oldalmegjelenítéshez szükséges stíluselemekhez 1 perc A lekérdezési idő csökkentésére szolgál (Google Analytics)

A fenti sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitikai készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével, valamint az oldalbetöltés gyorsítása, lekérdezési idő csökkentése. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható.

A fenti sütik alkalmazására a Honlap első látogatása során felugró oldalsáv figyelmezteti. A sütik alkalmazásához való hozzájárulását az erről kapott tájékoztatást követően a „Hozzájárulok” gomb megadásával adhatja meg. A sütik alkalmazásához történő hozzájárulás hiánya a Honlap látogatását nem akadályozza, azonban a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan lesznek elérhetők.
A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

7. Az értintettek jogai
7.1. Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap).
A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 9. pont tartalmazza.
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.
7.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
A személyes adatok helyesbítése iránti kérelmet Regisztrált felhasználók esetében a regisztráció során létrehozott fiókban történő adatmódosítással (Adatfrissítés menüpont), egyébiránt pedig a 7. pontban foglaltak szerint kell előterjeszteni.
A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.
7.3. Törléshez való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
• az adatkezelés jogellenes;
• az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
• az adatkezelés célja megszűnt;
• azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
7.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).
A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
7.6. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).
Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 9. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.
8. Jogorvoslati lehetőségek
Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
9. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok
Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Postai cím: 1182 Budapest, Bója u. 10.
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 7.1. pontban foglalt kérelmek. A kérelmek vizsgálatára, és megválaszolására kijelölt személy a Titkárság vezetője.
Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.
10. Eljárás adatvédelmi incidens esetén
Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.
11. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása
Az Érintettek a Honlap használatával, illetőleg az árajánlatkérés, megrendelés e-mailben, telefonon, ügyfélszolgálaton, üzletkötőnél történő leadásával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.
Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2018. május 25-től.

» Jogi nyilatkozatunk megtekintése

 

NYITVATARTÁS
Rendeléseket rendhagyóan keddtől vasárnapig, 11 és 21 óra között vállalunk!

FIZETÉS
A minimális rendelési összeg 2990 Ft. Fizessen igény szerint Szépkártyával, bankkártyával vagy készpénzzel!

KISZÁLLÍTÁS
Kiszállítást Budapest XVIII. és XIX. kerületében, valamint Gyál és Vecsés területén vállalunk!

 

HÍRLEVÉLIGÉNYLES

Ön még nem regisztrált ingyenes hírlevelünkre?
Értesüljön elsőként különleges akciókról, törzsvásárlói kedvezményekről, stb.

Hírlevelünk bármikor lemondható.

A mi weboldalunk is használ cookie-kat a kellemesebb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulását adja a cookie-k alkalmazásához.
További információk